Şehir Pazarlamasında Başarı Etkenleri

Şehrin markalaşma sürecinde, şehir pazarlamasında başarı etkenleri aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Yönetimde Yasal Süreç: Şehir yöneticileri tarafından markalaşma faaliyetlerinin uygulanmasından önce plana dahil olan kamusal aktörlerin görevleri belirlenmelidir. Şehir merkezlerindeki çalışmalar için ilçe belediyeleri ve Büyükşehir belediyeleri devamlı iletişim halinde kalmalı ve yasal anlamda uyum içerisinde çalışmalıdır.

Siyasi ve Özel Destek: Şehrin markalaşmasında başarılı bir süreç yönetilsin isteniliyorsa eğer şehirde yaşayanların (yatırımcıların) desteğini almak gerekmektedir. Yerel, bölgesel ve ulusal siyasi otoritelerinde şehrin markalaşma sürecine destek vermesini sağlamak gerekmektedir. Aksi taktirde şehrin markalaşma organizasyonu sekteye uğrayarak başarılı olamayabilir.

Liderlik: Şehrin markalaşma sürecini başarılı bir şekilde organize edilmesi ve şehir markası politikası oluşturulabilmesi için şehirde liderlik ve girişimcilik olgusuna ihtiyaç duyulmaktadır. Liderden, şehrin markalaşması için bir araya gelen paydaşların sağlayacağı tüm destekleri yönlendirmesi beklenmektedir.

Şehir Planlaması: Şehrin markalaşarak pazarlama organizasyonunun başarılı bir şekilde planlanması ve plana uygun ilerlemenin şehir markalaşmasına zaman ve marka değeri olarak başarı kazandırması sağlanacaktır.

Şehir Vizyon ve Misyonu: Şehrin markalaşmasının oluşumunda vizyon, şehir için uzun vadede marka şehirler pazarında yer alacağının öngörüsü ve şehrin markalaşmasının anlamlandırmasına dayanmaktadır. Bu aşamada şehir markasının ulaşabileceği en yüksek seviyenin tanımlanması olarak sunulacaktır. Bu tanımlar şehrin başarılı bir şekilde markalaşmasını başlatacaktır.

Stratejik Analiz: Şehir markalaşması sürecinde stratejik bilgilerin ve stratejik önem arz eden bölgelerin detaylı bir şekilde değerlenmesi stratejik analize ihtiyaç duymaktadır. Stratejik analiz markalaşmanın temel yapı taşlarını hayata geçirmesinden sorumludur.

Şehir İmajı ve Kimliği: Şehrin başarılı bir şekilde markalaşması için, şehir imajı ve kimliğinin oluşumu en hassas unsurlardan biridir. Şehir imajı, insanların, markalaşma çalışmaları yapan şehir hakkında sahip olacağı yeni fikirleri, inançları ve izlenimlerinin tamamından oluşacaktır. Yeni oluşturulacak şehir markası kimliği ise şehir yöneticilerinin yeniden oluşturmak veya korumak istediği bölgelere ilişkin yaklaşımı ve değerlerinin toplamını ifade eder. Bu değerlerin şehir insanlarını dahil ederek korunması şehrin özgün marka olarak ilerlemesini sağlayacaktır.

Stratejik Paydaşlar ve Kamu-Özel Ortaklığı: Şehrin markalaşması var olduğu bölgenin tümünü kapsamaktadır. Bu süreç için yerel idareler karar verme aşamasında tek başına yeterli olmayacaktır. Şehrin markalaşma sürecinin daha başarılı ilerleyebilmesi kamu kurumları arasında, kamu ve özel kurumlar arasında, özel kurumlar arasında ve yarı kamusal oluşumlar arasında hem çok yönlü hem de karşılıklı dayanışma ortamının oluşturulması gerekmektedir. Ortaklık kültürü yaratarak güç dengesi içerisinde stratejik ağın başarılı ilerlemesi şehrin yönetimini kolaylaştıracaktır.

Küresel Pazar Alanı ve Yerel Gelişim: Küresel pazar alanı: marka şehirlerin birbirleri ile yarıştıkları dünya çapında yer alan yerel gelişimin, bölgesel değişimin yönlendirilmesi ve biçimlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Ekonomik Şartlar: Şehrin markalaşmasında ekonomi, paydaşların bir araya gelmesini ve oluşabilecek tehlikelere karşı birlik içerisinde hareket etmelerini sağlamaktadır. Ekonomik şartlar özelikle sorun yaşandığında veya engeller ile karşılaşıldığında paydaşların bir arada olmasını sağlamaktadır.

Sürecin Tasarımı: Markalaşma sürecinde planda olmadan kendiliğinden oluşabilecek olumlu veya olumsuz koşulların şehir pazarlama stratejilerinin başarısını doğrudan belirlemektedir.